Правила за участие в Кампанията „Лятната игра на Меркез“

 1. Организатор на Кампанията

Организатор на Кампанията „Лятната игра на Меркез“ („Кампания/та“) е „Меркез“ ООД („Организатор/ът“ или „Меркез“), ЕИК 101136463, седалище и адрес на управление: гр. Гоце Делчев – 2900, Промишлена зона, местност “Мочура”, телефон за контакт: +359 751 6 09 05; имейл адрес: merkez@abv.bg; интернет страница: merkez.bg

2. Цел на Кампанията

Кампанията има за цел популяризирането на продуктите на Организатора.

3. Период на участие

Периодът за участие в Кампанията е от 01.09.2021 г. до 10.09.2021 г. („Период/ът на участие“).

4. Територия и начин на провеждане

Кампанията се провежда на територията на Република България, чрез профила на Организатора в Instagram – https://www.instagram.com/merkez.hallal/ („Instagram профил/ът на Меркез“).

5. Участници в Кампанията

5.1. Участник в Кампанията може да бъде всяко дееспособно физическо лице или частично дееспособно физическо лице, навършило 16 г., което има профил в Instagram, има постоянен адрес в Република България и в Периода на участие премине през стъпките от Механизма на участие, описан по-долу (раздел 7).

5.2. За участието на ограничено дееспособните  лица се изисква съгласие на техен родител/попечител.

5.3. В Кампанията нямат право да участват работници и служители на Организатора, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

5.4. Организаторът има право да изключи от участие в Кампанията Участник, за който се установи, че:

 • е предоставил неверни, неточни или непълни данни;
 • е направил опит да манипулира по какъвто и да е начин системите на Организатора (или на платформата, в която се промотира Кампанията), участието в Кампанията или резултатите от нея и/или да получи Награда от Кампанията по измамен или друг незаконен начин;
 • не отговаря на или нарушава изискванията на тези Правила.

6. Награди от Кампанията:

6.1. 3 (три) броя кошници, всяка от които съдържа:

 • Агнешки котлети, телешко бонфиле, и Адана Кебап
 • Телешки микс подправки за пържола, Агнешки микс подправки, BBQ сос и Чеснов Чили сос
 • Дъска и чукче за BBQ
 • Престилка за BBQ, чаша и химикалки (всичките с логото на Меркез)

6.2. Наградите не могат да бъдат разменяни за паричната им или каквато и да е друга равностойност.

6.3. Всеки Участник може да спечели само една Награда от Кампанията и не може да я отстъпва на трети лица.

7. Механизъм на участие :

7.1 Участието в Кампанията не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора.

7.2 Всеки, който желае да участва в Кампанията и отговаря на условията за това, посочени по-горе (раздел 5), следва да посети Instagram профила на Меркез и да премине през следните стъпки:

 • Стъпка 1: Запознай се с  Правилата на Кампанията, както и Политиката за обработване на лични данни на Организатора, публикувани на интернет страницата на Организатора и достъпни чрез  Instagram профила на Меркез.
 • Стъпка 2: Харесай поста на Кампанията
 • Стъпка 3: Тагни в коментар под поста на Кампанията в Instagram двама приятели, с които желаеш да споделиш Награда от Кампанията
 • Стъпка 4: Последвай профила на Меркез.

След преминаване на описаните стъпки се счита, че Участникът се е запознал и е приел настоящите правила.

8. Разпределяне на Наградите:

8.1. Печелившите Участници са 3 (трима) и се определят чрез електронно теглене, което се извършва на 11.09.2021 г., чрез специализиран софтуер, в централния офис на Организатора. В тегленето Участниците се включват с потребителското име, което е използвано по време на Кампанията и при реализиране на стъпките, описани в механизма на участие.

8.2. След определяне на печелившите Участници се изтеглят по още 3 (трима) резервни печеливши Участници. Всеки от резервните печеливши Участници може да замести предходния изтеглен, при условие че същият не може да бъде открит и/или да получи наградата в сроковете, определени в настоящите Правила.

8.3. След изтегляне на всеки печеливш Участник се извършва проверка дали отговаря на поставените в настоящите Правила условия. В случай че даден печеливш Участник не отговаря на условията за получаване на Награда, за печеливш се счита следващият по ред резервен печеливш Участник, който отговаря на условията.

9. Получаване на наградите:

9.1. В срок до 5 (пет) работни дни от определянето на печелившите Участници по реда на предходния раздел Организаторът обявява тези печеливши Участници чрез:

 • съобщение (пост) на Instagram профила си
 • лично съобщение в Instagram.
 • Live Video в Instagram профила на Меркез.

9.2. В съобщението по предходната точка печелившият Участник получава информация относно реда за получаване на Наградата от Кампанията.

9.3. За да получи Награда от Кампанията всеки печеливш Участници следва да предостави необходимите за целта данни, в това число: имена на получателя, адрес за доставка, телефон за контакт.

9.4. Наградите се доставят с куриер за сметка на Организатора, в срок до 14 (четиринадесет) работни дни от предоставяне на данните, необходими за доставката. В деня на доставка печелившите Участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печеливш Участник, същият получава обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 5 (пет) работни дни от съответния куриерски клон.

9.5. В случай че съответният печеливш Участник не може да бъде намерен по описания ред, както и ако не отговаря на условията, той губи право да получи Наградата и за печеливш се счита съответният по ред резервен печеливш Участник, който се уведомява по същия начин.

9.6. Преди получаване на Награда от Кампанията печелившият Участник следва да се идентифицира с представяне на следните документи: лична карта или лична карта и пълномощно, в случай че Наградата се получава от пълномощник на Участник. Предаването на Наградата се удостоверява чрез издадената товарителница от куриерската услуга.

9.7. Крайният срок за получаване на Наградите е 15.10.2021

9.8. Ако в рамките на установените срокове не бъдат раздадени всички Награди, не се организира ново разпределение.

10. Права и отговорности:

10.1. Организаторът не отговаря: а) в случай че дадена награда не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност съответния Участник и/или негов представител да се идентифицира, и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печелившия Участник и/или негов представител/пълномощник; и б) при невъзможност дадена награда да бъде предоставена и/или използвана поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства; и в) при не предоставяне на награда поради отказ на съответния Участник да предостави необходимите за това данни или да подпише необходимите документи.

10.2. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай че даден Участник в Кампанията е предоставил непълна, невярна или подвеждаща информация.

10.3. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на участниците.

10.4. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Кампанията. При всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние върху Instagram профила на Меркез, както и при съмнения за извършване на такива, Организаторът има право да дисквалифицира съответния Участник, като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обосновава дисквалификацията. За манипулация ще се счита и използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Кампанията.

10.5. Всеки Участник трябва да се увери, че участва в Кампанията със своето истинско име, което следва да удостовери с представяне на лична карта, в случай че е спечелил една от Наградите в Кампанията.

10.6. Организаторът няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на Награда от Кампанията.

11. Допълнителни разпоредби:

11.1. В случай че Наградата се получава от пълномощник на печелившия Участник, пълномощникът предоставя на Организатора доброволно необходимите за получаване на Наградата лични данни.

11.2. Обработването на личните данни за целите на Кампанията се извършва в съответствие с изискванията на приложимото законодателство и на Политиката за обработване на личните данни на Организатора.

11.3. Организаторът може да популяризира Кампанията в Instagram, включително да публикува информация за Кампанията и печелившите участници в Instagram Профила си. Популяризирането ще се извърши чрез посочване на следните данни на печелившия Участник: неговото потребителско име, неговите две имена и евентуално профилната снимка, която е използвал в Instagram и при изрично съгласие за ползване и разпространяване на снимката от участника.

11.4. Instagram не участва и не съдейства по какъвто и да е начин в организирането и провеждането на Кампанията.

11.5. Настоящите Правила са публикувани на следните адреси:

11.6. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила. Измененията и допълненията влизат в сила от датата на публикуването им на интернет страницата на Меркез и чрез линк към измененията в Instagram Профила на Меркез..

11.7. Всеки Участник може да изпраща въпроси, сигнали и оплаквания във връзка с провеждането на Кампанията и Наградите на следния адрес:  merkez@abv.bg

12. Лични данни

12.1. За целите и нуждите относно обработването и защитата на лични данни съгласно настоящите Правила, Меркез е администратор на лични данни.

12.2. Обработването на личните данни на участниците в Кампанията се извършва в съответствие с изискванията на приложимото българско и европейско законодателство и на Политиките за обработване на личните данни на Организатора във връзка с настоящата Кампания, публикувани в интернет страницата на Меркез.

12.3. Вземайки участие в настоящата Кампания, всички участници декларират, че предоставят на Организатора доброволно необходимите за участие в Кампанията лични данни, които се обработват от Организатора само за целите на Кампанията в съответствие с неговата Политика за обработване на лични данни и действащото законодателство. Всички искания или жалби относно обработката на лични данни във връзка с Кампанията могат да бъдат подадени, както е посочено в Политиките за обработване на личните данни на Организатора, публикувана на посочените по-горе адреси.

12.4. Настоящите Правила влизат в сила от 01.09.2021 г.