ПОЛИТИКА НА „МЕРКЕЗ“ ООД ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ФЕЙСБУК ИГРА „ЛЯТНАТА ИГРА НА МЕРКЕЗ“

1. Информация за администратора на лични данни

„Меркез“ ООД, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 101136463, седалище и адрес на управление: гр. Гоце Делчев – 2900, Промишлена зона, местност “Мочура”

2. Обхват на обработваните от „Меркез“ ООД лични данни

2.1. Фейсбук играта „ЛЯТНАТА ИГРА НА МЕРКЕЗ“ се провежда при спазване на разпоредбите на Регламент (EС) 2016/679 — защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закон за защита на личните данни.

2.2.За да вземат участие в „Лятната игра на Меркез“ участниците е необходимо да предостявят:

– имена или псевдоним, с които е регистриран Facebook профила им;

– профилна снимка;

2.3. При спечелване на Наградата, печелившите участници предоставят:

– име и фамилия, с цел да им бъде връчена наградата;

– адрес, на който да бъде връчена наградата;

– телефон за контакт, с цел да бъде връчена наградата;

3. Цели на обработване на лични данни:

– провеждане на фейсбук игра „Лятната игра на Меркез“;

– определяне на печеливши участници;

– уведомяване на печелившите участници и връчване на награди;

4. Предоставяне на лични данни:

Личните данни могат да бъдат прехвърляни към контрагенти на „Меркез“ ООД, с които са налице договорни отношения за обработка на лични данни, уредени от Регламент (EС) 2016/679.

5. Продължителност на обработване на лични данни:

„Меркез“ ООД ще обработва и съхранява предоставените лични данни в срок от 30 /тридесет/ работни дни след приключване на играта, след което същите ще бъдат унищожени.

6. Изтриване на данните

6.1. По правило, личните данни ще бъдат изтрити след максимален срок на съхранение от 30 /тридесет/ дни.

6.2. Личните данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането на участниците, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

6.3. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, „Меркез“ ООД може да използва допълнителни механизми за защита, като криптиране, псевдонимизация и др. 

6. Права на участниците, във връзка с обработване на личните данни

6.1. Право на информация: Участниците имат право да поискат информация дали и до каква степен се обработват личните им данни. Съгласно чл. 26, ал. 1 от ЗЗЛД всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни (вкл. видеозаписи). Когато при осъществяване правото на достъп на физическото лице могат да се разкрият лични данни и за трето лице, „Меркез“ ООД е длъжен да предостави на съответното физическо лице достъп до частта от тях, отнасяща се само за него. За тази цел са предприети съответните технически мерки за заличаване/маскиране на образите на другите лица-обект на видеонаблюдението. При липса на такава техническа възможност достъп до видеозаписи може да бъде предоставен само със съгласието на всички лица-обект на видеонаблюдението.

6.2. Право на корекция: В случай, че се обработват непълни или сгрешени/грешни данни, участниците имат право, по всяко време, да поискат да се коригират или допълнят.

6.3. Право на изтриване: Участниците могат да поискат изтриване на личните данни, отнасящи се до тях, в случай, че тези данни се обработват без правно основание. Може да има причини изтриването да не се извърши веднага, поради наличие на нормативно изискване за запазване на данните.

6.4. Право на ограничаване на обработването: Участниците могат да поискат ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:

а) оспорват верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им; или

б) обработването на данните е без правно основание, но вместо да се изтрият, участниците искат тяхното ограничено обработване; или

в) „Меркез“ ООД няма нужда от тези данни (за определената цел), но участниците имат нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

6.5. Право на преносимост на данни: Участниците могат да поискат от „Меркез“ ООД да предостави личните данни, които са поверили на негова грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

а) обработва данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и

б) обработването се извършва автоматично

6.6. Право на възражение: В случай, че „Меркез“ ООД обработва данни за цели/задачи, задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са им предоставени, или са им посочили, че обработване на данните за техен легитимен интерес, могат да възразят срещу обработването на данните.

6.7. Право на жалба: В случай, че участниците смятат, че „Меркез“ ООД нарушава българското или европейското законодателство, могат да се свържат с „Меркез“ ООД за изясняване на въпроса. Разбира се, Участниците имат право да подадат жалба пред регулаторните органи в рамките на ЕС и Република България в институциите отговорни за опазване на личните данни.

В случай, че Участниците искат да се упражните някое от посочените права, могат да се свържат с „Меркез“ ООД на следния адрес: гр. Гоце Делчев – 2900, Промишлена зона, местност “Мочура”, vaydekapanak@gmail.com.

Компетентни органи за защита на личните данни: За жалба участниците имат право да сезират Комисия за защита на личните данни, (София, 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел: +3592/91-53-518, E-Mail: kzld@cpdp.bg) в срок 6 месеца от узнаване на нарушението, но не по-късно от две години от извършването му  При отказ за достъп до лични данни или корекция на същите, Участниците имат право да се обърнат към комисията за съдействие при упражняване